Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Op de dienstverlening van het advocatenkantoor W-LEX met zetel te 2400 Mol, Sluis 130/102, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE0733.729.081 (hierna: W-LEX), zijn steeds en uitsluitend de huidige algemene voorwaarden van toepassing, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2. De dienstverlening van W-LEX strekt zich uit tot juridische diensten, onder meer doch niet beperkt tot juridische adviezen en het vertegenwoordigen van de cliënt voor de Belgische en buitenlandse rechtbanken en hoven.

3. W-LEX zal kosten en erelonen in rekening brengen aan de cliënt volgens de volgende principes: (a) Reële gemaakte kosten zullen integraal worden doorgerekend. Hieronder dient onder meer doch niet limitatief te worden begrepen: gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtskosten, vertalingen, aangetekende zendingen. (b) Onder de algemene kosten die forfaitair worden doorgerekend vallen de volgende kosten (bedragen excl. BTW) • Opening dossier: 60,00 EUR • Verplaatsing (per km): 0,75 EUR • Kopie (per eenheid): 0,50 EUR • Telefoon (per minuut): 0,12 EUR • Boekhoudkundige verrichtingen (derdengelden): 3,00 EUR • Per brief / fax / e-mail: 4,00 EUR • Toeslag aangetekende brief: + 8,00 EUR • Bundel voor de rechtbank: 15,00 EUR • Dearchiveren dossier: 15,00 EUR • CD/DVD kopiëren: 10,00/15,00 EUR De algemene kosten bedragen minimaal 15% op het ereloon. (c) De erelonen worden steeds berekend op basis van de volgende dubbele maatstaf: • Enerzijds op basis van het uurtarief, waarbij een bedrag van 150,00 EUR/u, (excl. BTW) wordt aangerekend. De prestaties blijken uit het prestatieoverzicht dat op het eerste verzoek van de cliënt wordt overgemaakt aan de cliënt. Deze wijze van berekening geldt als basis en dit ereloon is steeds verworven. • Anderzijds in voorkomend geval op basis van het bereikte resultaat in functie van de waarde van de zaak (gecumuleerde hoofd- en tegenvordering, hoofdsom en intresten), en meerbepaald als volgt: van 0,01 euro tot 6.200,00 euro: 15,00 % van 6.200,00 euro tot 50.000,00 euro: 10,00 % van 50.000,00 euro tot 125.000 euro: 08,00 % van 125.000,00 euro tot 250.000,00 euro: 06,50 % op het saldo boven de 250.000,00 euro: 04,00 % In het geval waarbij de erelonen worden begroot in functie van de waarde van de zaak, worden de erelonen die bij wijze van provisie werden aangerekend op basis van het uurtarief in mindering gebracht van dit ereloon. De waarde van de zaak en het bereikte resultaat bestaan uit ofwel het bedrag dat effectief bij rechterlijke beslissing of enige ander wijze aan de cliënt wordt toegewezen, ofwel de afwijzing/vermindering van de aanspraken die de tegenpartij ten overstaan van de cliënt heeft laten gelden. (d) Deze erelonen gelden steeds per aanleg. Enkel voor zover W-LEX belast wordt met zowel de behandeling van het dossier in eerste en tweede aanleg, wordt het verschuldigde ereloon voor de behandeling in tweede aanleg begroot op de helft van het ereloon in eerste aanleg.

4. De kosten- en ereloonstaten van W-LEX worden periodiek aangerekend bij wijze van voorschotten en zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst. Bij laattijdige betaling kunnen intresten in rekening worden gebracht tegen 10% per jaar.

5. W-LEX stort de ontvangen derdengelden onmiddellijk door, tenzij dit wegens omstandigheden niet mogelijk is. In voorkomend geval wordt de cliënt hiervan verwittigd. W-LEX mag ontvangen derdengelden inhouden ter dekking van openstaande kosten- en ereloonstaten.

6. W-LEX is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid. Het bedrag van de dekking is beperkt tot 1.500.000,00 EUR. De aansprakelijkheid van W-LEX is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking. Indien de verzekeraar de schade niet dekt, zonder dat W-LEX hieraan fout heeft, wordt het maximaal terugbetaalbaar bedrag van de schade van de cliënt beperkt tot een bedrag van 100.000,00 EUR (hoofdsom, intresten en kosten). Behoudens voor zover zulks naar Belgisch recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van W-LEX beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis mocht plaats vinden is, iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 100.000,00 EUR. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien W-LEX niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

7. W-LEX en haar advocaten hebben overeenkomstig de EU-Richtlijn 2001/97/EC van 4 december 2001 en de Wet van 12 januari 2004 de verplichting om de cliënt te identificeren en de autoriteiten te informeren indien een vermoeden van witwas bestaat ten aanzien van verrichtingen en dit uitsluitend wanneer de dienstverlening van W-LEX zich beperkt tot: (a) het bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van transacties voor de cliënt in verband met: • de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven; • het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; • de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; • het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; • de oprichting, exploitatie of het beheer van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren; (b) het optreden in naam en voor rekening van de cliënt in enigerlei financiële of onroerendgoedtransactie.

8. Op de overeenkomst van juridische dienstverlening tussen W-LEX en de cliënt is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht door de Belgische rechtbanken of de bevoegde Belgische (buiten)gerechtelijke instanties.